ob Info Centar Novi Pazar je centar za pružanje pomoći mladima prilikom nalaženja posla, izbora ili promene karijere, kao i kompanijama prilikom pronalaženja i obuke odgovarajuće radne snage. Job info centar uspostavljen je u okviru projekta „Znanjem do posla“. Program „Znanjem do posla“ je partnerski projekat dve vlade – Švajcarske i Srbije – osmišljen da stvori preduslove za brže zapošljavanje mladih.

Kako bi se mladima pružila pomoć da nauče veštine koje kompanije zaista traže, formirana je mreža od pet partnerskih organizacija u Kruševcu, Kragujevcu, Knjaževcu, Novom Pazaru i Pirotu. U okviru pet pilot zajednica tesitra se švajcarski sistem upravljanja tržištem rada i prilagođava posebnostima naše zemlje i na taj način traga za onim sistemom za podizanje zapošljivosti mladih koji najbolje odgovara našim uslovima. U Novom Pazaru uloga lokalnog partnera od 2018. godine poverena je Udruženju psihologa Novi Pazar. Najvažnija uloga Job info centra Novi Pazar je da mladima pruža informacije o stanju na tržištu rada u lokalnoj zajednici, kao i da nudi i kreira programe obuke na radnom mestu, daju praktične savete za razvoj karijere i stručno usavršavanje i pomaže kompanijama i nezaposlenima da se brže pronađu.

U Job info centru Novi Pazar pružaju se sledeće usluge:

• karijerno informisanje – pružanje informacija neophodnih za planiranje, postizanje i održavanje zaposlenosti i volontiranja,

• individualno karijerno savetovanje – pomaže pojedincima da razumeju vlastite ciljeve i aspiracije, sopstveni identitet, donose odluke utemeljene na informacijama, posvete se aktivnostima i upravljaju promenama u svojoj karijeri bilo da su planirane ili neplanirane;

• grupno karijerno vođenje i savetovanje – odnosi se na aktivnosti planiranja karijere koje se sprovode sa grupom mladih. Aktivnosti grupnog savetovanja sprovode se u vidu treninga, radionica, psiho-edukativnih grupa, seminara, realnih susreta sa predstavnicima zanimanja na radnom mestu ili u školama;

• procena kompetencija i profesionalnih interesovanja – obuhvata početnu procenu interesovanja i kompetencija mladih kao početni korak u karijernom planiranju. Кroz ovaj postupak se utvrđuju veštine, kompetencije, osobine i motivi korisnika. Usluga se zasniva na primeni inovativnih alata u procesima selekcije za određene poslove i obuke na radnom mestu koje se organizuju na projektu.

Usluge Job info centra namenjene su mladima od 15 do 35 godina, kao i poslodavcima sa teritorije Novog Pazara, Raške i Tutina.